CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ 2014

Chọn "Khóa / Khoa / Ngành" để xem chương trình đào tạo
Chọn "Khóa / Khoa / Ngành" để xem kế hoạch giảng dạy
DANH SÁCH CẤU HÌNH MÔN HỌC
Ghi chú:
LT - Lý thuyết; BT/TH - Bài tập/Thực hành tại lớp; TN - Thí nghiệm; ThQ - Tham quan; BTL/TL/DA - Bài tập lớn/Tiểu luận/Đồ án; TTNT - Thực tập ngoài trường; TLTN/DCLV/LVTN - Tiểu luận tốt nghiệp/Đề cương luận văn/Luận văn tốt nghiệp
KT - Kiểm tra
TQ - Tiên quyết; HT - Học trước; SH - Song hành
Cập nhật: 29/08/2022