DANH SÁCH CÁC MÔN THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG

Ngày: 04/06/2018

 

 


Khoa Cơ khí


Khoa Địa chất – Dầu khí


Khoa Điện–Điện tử


Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính


Khoa Kỹ thuật Hóa học


Khoa Quản Lý Công nghiệp


Khoa Kỹ thuật Xây dựng


Khoa Kỹ thuật Giao thông


Khoa Môi trường


Khoa Công nghệ Vật liệu


Khoa Khoa học Ứng dụng


TT Bảo dưỡng Công nghiệp

 

Lưu ý:  Các môn đã đăng ký học trong học kỳ chính kế trước được xem như đạt dù chưa có điểm hoặc có điểm nhưng không đạt. Riêng môn dự thính, chỉ được tính vào số TCTL khi đã đạt, không được xem như đạt khi chưa có điểm.