Điều chỉnh quy chế đào tạo và học vụ từ học kỳ 2/2017-2018 (về môn Thực tập tốt nghiệp, Đề cương luận văn, Luận văn tốt nghiệp)

Ngày: 17/08/2022

Các bổ sung, điều chỉnh Quy chế Đào tạo và Học vụ áp dụng từ học kỳ 2/2017-2018

QUY ĐỊNH VỀ MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP,
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Căn cứ kết luận của Hội đồng học vụ học kỳ 1/2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo một số điều chỉnh quy chế học vụ áp dụng từ học kỳ 2/2017-2018:

1. Môn Thực tập tốt nghiệp (TTTN)

- Điều kiện đăng ký môn TTTN: sinh viên phải đạt yêu cầu về môn tiên quyết/học trước/song hành và đạt số tín chỉ tích lũy ngành tối thiểu (cho phép nợ tối đa 16 tín chỉ so với tiến độ đào tạo). Xem bảng quy định chi tiết cho mỗi khóa, ngành.

Khi xét điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành, các môn đang học trong học kỳ chính kế trước được tính vào số tín chỉ tích lũy (dù chưa có điểm hay đã có điểm chưa đạt) và các môn trong học kỳ dự thính được tính vào số tín chỉ tính lũy nếu có kết quả đạt.

Riêng các ngành thuộc chương trình PFIEV, môn TTTN tổ chức chung môn Luận văn tốt nghiệp nên áp dụng quy định về điều kiện nhận Luận văn tốt nghiệp.

- Tổ chức môn TTTN (Thực tập sản xuất đối với Khoa Địa chất – Dầu khí): được tổ chức vào học kỳ hè (theo đúng tiến độ), học kỳ 1 và học kỳ 2.

Sinh viên đăng ký môn TTTN vào các đợt đăng ký môn học cho các học kỳ tương ứng (học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ hè).

- Việc đăng ký các môn học cùng học kỳ với môn TTTN: Khi đăng ký môn TTTN trong học kỳ 1 hoặc học kỳ 2, sinh viên được đăng ký học các môn học khác trong học kỳ chính với tổng số tín chỉ tối đa là 21 (tính cả môn TTTN). Ngoài ra sinh viên có thể đăng ký các môn học dự thính theo quy định.

Khi đăng ký môn TTTN trong học kỳ hè, sinh viên được đăng ký học các môn học dự thính hè trong giờ hay ngoài giờ tùy theo quy định của Khoa (tối đa là 5 môn học nhưng không vượt quá 12 tín chỉ, không tính môn TTTN). Sinh viên có tham dự Mùa hè xanh thì không được đăng ký môn học và TTTN trong hè.

Sinh viên chương trình PFIEV và cao đẳng đăng ký TTTN vào cùng học kỳ với LVTN/ TLTN. Các lớp đại học Bằng 2 (buổi tối) và đại học VLVH không hạn chế số môn, số tín chỉ đăng ký cùng TTTN. Đối với các chương trình đào tạo liên kết và các chương trình đặc biệt khác, có thể có các quy định riêng về môn TTTN.

2. Môn Đề cương luận văn (ĐCLV)

- Điều kiện đăng ký môn ĐCLV: sinh viên phải đạt yêu cầu về môn tiên quyết/học trước/song hành, trong đó môn Thực tập tốt nghiệp là môn song hành.

- Tổ chức môn ĐCLV: sinh viên đăng ký môn TTTN vào học kỳ hè (theo đúng tiến độ) và đăng ký ĐCLV ở học kỳ 1 kế tiếp, hoặc đăng ký môn TTTN và môn ĐCLV cùng trong học kỳ 1 hay học kỳ 2 (Lưu ý là môn ĐCLV không tổ chức trong học kỳ hè).

3. Môn Luận văn tốt nghiệp (LVTN)/Tiểu luận tốt nghiệp (TLTN)

- Điều kiện đăng ký LVTN (đại học)/TLTN (cao đẳng): sinh viên phải đạt yêu cầu về môn tiên quyết/học trước/song hành (trong đó môn TTTN và môn ĐCLV (CTĐT đại học từ K.2014) là môn tiên quyết), đạt số tín chỉ tích lũy ngành tối thiểu (cho phép nợ tối đa 7 tín chỉ so với tiến độ đào tạo), đạt số ngày công tác xã hội (10 ngày đối với bậc đại học và 6 ngày đối với bậc cao đẳng) và đạt chuẩn Anh văn (xem chi tiết tại Quy chế Đào tạo và Học vụ).

Khi xét điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành, các môn đang học trong học kỳ chính kế trước được tính vào số tín chỉ tích lũy (dù chưa có điểm hay đã có điểm chưa đạt) và các môn trong học kỳ dự thính được tính vào số tín chỉ tính lũy nếu có kết quả đạt.

Nếu các môn tiên quyết (TTTN, ĐCLV) chưa có điểm tại thời điểm xét đăng ký môn Luận văn tốt nghiệp thì các môn tiên quyết sẽ được hậu kiểm vào Tuần 4 và môn LVTN/TLTN sẽ bị hủy nếu các môn tiên quyết không đạt.

- Việc đăng ký các môn học cùng học kỳ với môn LVTN: Khi đăng ký môn LVTN trong học kỳ 1 hoặc học kỳ 2, sinh viên được đăng ký học các môn học khác trong học kỳ chính với tổng số tín chỉ tối đa là 21 (tính cả môn LVTN) và các môn học dự thính (nếu có). Không tổ chức môn LVTN trong học kỳ hè.