ĐẠi hỌc QuỐc gia Tp.HCM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CƠ KHÍ

 

CHUẨN ĐẦU RA

Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp


 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (KTHTCN) sẽ có được:

a.       Khả năng ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật để giải các bài toán trong Kỹ thuật Công nghiệp.

b.      Khả năng thiết kế và tiến hành thực nghiệm cũng như khả năng phân tích và giải thích dữ liệu, kết quả.

c.      Khả năng thiết kế một hệ thống, một bộ phận của hệ thống hoặc qui trình thỏa mãn các nhu cầu cho trước.

d.      Kỹ năng làm việc trong các nhóm đa ngành:

§        Lãnh đạo, họach định, điều hành nhóm. Tham gia, phối hợp trong công việc.

§        Viết báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm làm việc.

§        Thảo luận, đề xuất các ý tưởng cải tiến. Giải quyết mâu thuẫn.

e.      Khả năng nhận dạng, xác định, thiết lập và giải các bài toán kỹ thuật

§        Áp dụng các công cụ chuyên ngành KTHTCN để hoạch định, vận hành, cải tiến các hệ thống sản xuất, dịch vụ, hệ thống hậu cần và chuỗi cung ứng.

§        Xác định và thiết lập bài toán KTHTCN bằng ngôn ngữ định lượng của toán học và kỹ thuật

f.       Sự hiểu biết sâu sắc về ngành nghề và trách nhiệm đạo đức trong nghề nghiệp.

g.      Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

§        Mô tả và diễn giải hiệu quả, rõ ràng các vấn đề trong KTHTCN.

§        Truyền đạt và áp dụng lời giải của các vấn đề đến nhiều đối tượng khác nhau trong hệ thống.  

§        Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450.

h.      Khả năng nhận biết ảnh  hưởng của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và xã hội hóa.

i.        Khả năng nhận thức nhu cầu và khả năng tham gia vào quá trình tự học tập suốt đời.

j.        Kiến thức về các vấn đề đương đại, tiếp cận và nắm bắt các công nghệ mới dựa trên kiến thức, kỹ năng tiếp thu được trong các môn học lý thuyết và thực hành từ trường.

k.      Kỹ năng sử dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại cho việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật thực tế.

§        Máy tính và các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng,

§        Quản lý cơ sở dữ liệu, thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu.

Các kỹ thuật mô phỏng hiện đại.

 

 


Ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về webmaster@aao.hcmut.edu.vn
Chỉnh lý tháng 06-2009